Obchodní podmínky

Milan Dvořák 

( platné od 1.10.2018)

 

 

 1. ÚVODNÍ USTANOVENÍ

 

1.1  Předmět

 

1.1.1 Tyto  Všeobecné  obchodní  podmínky (dále  jen  „Všeobecné  obchodní  podmínky“ nebo  „VOP“)

  upravují  veškeré  vztahy  při  dodávkách  zboží  a služeb  mezi  firmou Milan Dvořák, se  sídlem Horní Lán 1200/11, 779 00 Olomouc, IČ: 42020719  (dále  jen „Prodávající“ nebo    „prodávající“) a zákazníkem (dále jen „Kupující“ nebo „kupující“).

 

1.1.2 Tyto obchodní podmínky jsou platné  a účinné pro objednávky od 1.10.2018. Objednávky učiněné

  před tímto datem se řídí předchozími obchodními podmínkami.

 

1.1.3 Tyto  obchodní  podmínky  se  týkají  prodeje  zboží  v provozovně  prodávajícího  a  též  prodeje  zboží  prostřednictvím  internetového  obchodu  prodávajícího, který  je  provozován  na  webové  stránce

  umístěné  na  internetové  adrese http://www.plexikasicka.cz (dále  jen  „webová  stránka“)  a  to

    prostřednictvím rozhraní webové stránky.

 

1.1.4 Výslovně  se  vylučuje pro účely právního vztahu mezi Prodávajícím a Kupujícím jakýkoliv odkaz na

  obchodní  podmínky  Kupujícího.  Kupující  souhlasem  s těmito  VOP  bere  na  vědomí,  že  Prodávající

  nepřijímá jakékoliv obchodní podmínky Kupujícího s tím, že jediné rozhodné pro jejich právní vztah

  jsou tyto VOP.

 

1.2 Spotřebitel

 

1.2.1 Pokud je Kupujícím člověk – spotřebitel, mají před ustanoveními těchto Všeobecných obchodních

  podmínek přednost příslušná ustanovení občanského zákoníku (zákona č. 89/2012 Sb., v platném a

  účinném znění) upravující práva spotřebitele, u kterých občanský zákoník stanoví, že nelze upravit

  dohodou odlišně od zákona s tím, že tyto podmínky pak na takovýto právní vztah mezi Prodávajícím

  a  Kupujícím  (spotřebitelem)  platí  v nejvyšším možném  rozsahu,  která  je  v souladu  s úpravou  práv

  spotřebitele v občanském zákoníku. 

 

1.2.2 „Spotřebitelem“ je pro účely  těchto podmínek každý člověk, který mimo rámec své  podnikatelské

  činnosti  nebo  mimo  rámec  samostatného  výkonu  svého  povolání  uzavírá  smlouvu  s prodávajícím

  nebo s ním jinak jedná.

 

1.3 Věc

 

 Pokud se v těchto VOP hovoří o zboží nebo o věci v souvislosti s objednávkou, mají tyto pojmy shodný význam.

 

1.4 Rozhodné právo

 

1.4.1 Veškeré smluvní vztahy mezi prodávajícím a kupujícím jsou sjednány a uzavřeny v souladu s právním   řádem České republiky. 

 

1.4.2 Je-li  smluvní  stranou  spotřebitel,  řídí  se  vztahy  neupravené  OP  občanským  zákoníkem  (zákon  č.   89/2012  Sb.,  v platném  a  účinném znění  ke  dni  uzavření  smluvního  vztahu  mezi  prodávajícím  a

  kupujícím) a zákonem o ochraně spotřebitele (zákon č. 634/1992 Sb., v platném a účinném znění ke

  dni uzavření smluvního vztahu mezi prodávajícím a kupujícím). 

 

1.4.3 Je-li  smluvní  stranou  nikoliv spotřebitel,  řídí  se  vztahy  neupravené  OP  občanským  zákoníkem  (č. 89/2012  Sb.,  v platném  a  účinném  znění  ke  dni  uzavření  smluvního  vztahu  mezi  prodávajícím  a

  kupujícím).

 

1.5 Seznámení se s OP, souhlas s elektronickou komunikací a komunikací na dálku.

 

1.5.1 Kupující podáním své objednávky potvrzuje, že se před uzavřením kupní smlouvy seznámil s těmito

    obchodními podmínkami, jejichž nedílnou součást tvoří sdělení před uzavřením smlouvy obsažená

  v odstavci 1.6 těchto OP a se zpracováním osobních údajů ve smyslu článku 9. těchto OP, a že s nimi

  výslovně souhlasí a přijímá je, a to ve znění platném a účinném v momentě odeslání objednávky,

  pokud  ji  činí  na  webové  stránce,  nebo  v momentě  odeslání  své  objednávky  Prodávajícímu

    prostřednictvím elektronické pošty.  

 

1.5.2 Kopii těchto OP obdrží kupující jako přílohu potvrzení objednávky na e-mailovou adresu, kterou zadal při podání své objednávky.

 

1.5.3 Fakturu obsahující základní údaje smlouvy uzavřené mezi kupujícím a prodávajícím kupující obdrží

    prostřednictvím elektronické pošty na elektronickou adresu kupujícího, kterou zadal při podání své

  objednávky, nebo v papírové podobě.

 

1.5.4 Kupující  podáním  své  objednávky  současně  potvrzuje,  že  souhlasí  s tím,  aby  s ním  prodávající

  komunikoval  elektronicky  prostřednictvím  sítě  elektronických  komunikací  (internetu),  a  to

    prostřednictvím e-mailové adresy, kterou zadal při podání své objednávky. Kupující bere na vědomí,

  že jakákoliv zpráva zasílaná kupujícímu se má za doručenou v případě jejího odeslání prostřednictvím

  sítě  elektronických  komunikací  v okamžiku,  pokud  bude  odeslána  na  e-mailovou  adresu,  kterou

  kupující zadal při podání své objednávky. 

 

1.5.5 Kupující podáním své objednávky prostřednictvím webové stránky současně potvrzuje, že souhlasí

  s uzavřením smlouvy prostřednictvím prostředků komunikace na dálku.

 

1.6 Informace před uzavřením smlouvy

  Prodávající sděluje kupujícímu následující informace:

 

  (a) náklady na prostředky komunikace na dálku se neliší od základní sazby (v příp. internetového

        i telefonického připojení dle podmínek operátora kupujícího, prodávající si neúčtuje žádné

        další poplatky, to se netýká příp. smluvní přepravy);

 (b) prodávající požaduje úhradu kupní ceny před převzetím plnění kupujícím od prodávajícího;

 (c) prodávající neuzavírá smlouvy, jejímž předmětem je opakované plnění;

 (d) pokud  je  kupujícím  je  spotřebitel,  má  právo  od  smlouvy  odstoupit  (není-li  níže  uvedeno

          jinak), a to ve lhůtě:

 • 14 dní od obdržení zboží, kterou má kupující na zaslání odstoupení od smlouvy
 • 14 dní od odstoupení na vrácení zboží od kupujícího
 • 14 dní na vrácení peněz kupujícímu 

      která běží, jde-li o:

 • kupní smlouvu, ode dne převzetí zboží;

 

 • smlouvu, jejímž předmětem je několik druhů zboží nebo dodání několika částí, ode

                  dne převzetí poslední dodávky zboží;   odstoupení musí kupující zaslat na adresu sídla prodávajícího;

 (e) spotřebitel nemůže odstoupit od smlouvy:

 •  poskytování služeb,  které  prodávající  splnil  s  předchozím  výslovným  souhlasem

    spotřebitele před uplynutím lhůty pro odstoupení od smlouvy;

 • dodávce zboží  nebo  služby, jejichž  cena  závisí  na  výchylkách  finančního  trhu

    nezávisle na vůli prodávajícího a k němuž může dojít během lhůty pro odstoupení od smlouvy;

 •  dodávce zboží, které bylo upraveno podle přání spotřebitele nebo pro jeho osobu;
 •  dodávce zboží,  které  podléhá  rychlé  zkáze,  jakož  i  zboží,  které  bylo  po  dodání

     nenávratně smíseno s jiným zbožím;

 • opravě nebo údržbě provedené v místě určeném spotřebitelem na jeho žádost; to

    však neplatí v případě následného provedení jiných než vyžádaných oprav či dodání 

   jiných než vyžádaných náhradních dílů;

 •  dodávce zboží v uzavřeném obalu, které spotřebitel z obalu vyňal a z hygienických

                  důvodů jej není možné vrátit;

 (f) v případě odstoupení od smlouvy ponese spotřebitel náklady spojené s navrácením zboží, a

        jde-li  o  smlouvu  uzavřenou prostřednictvím  prostředku  komunikace  na  dálku,  náklady  za

          navrácení zboží, jestliže toto zboží nemůže být vráceno pro svou povahu obvyklou poštovní

          cestou;

 (g) spotřebitel má  povinnosti uhradit  poměrnou  část  ceny  v  případě  odstoupení  od  smlouvy,

          jejímž předmětem je poskytování služeb a jejichž plnění již začalo;

 (h) v  případě,  že  spotřebitel  má  stížnost,  může  tuto  uplatnit  prostřednictvím  jejího  odeslání

          poštou  na  adresu  sídla  prodávajícího  nebo  elektronicky  prostřednictvím  e-mailu  na  e-

          mailovou  adresu dvorak@plexikasicka.cz;  kupující  se  se  svou  stížností  rovněž  může  obrátit  na  orgán dohledu nebo státního dozoru;

 (i) kupující  je  výslovně  informován,  že  mu  koupí  produktů,  jež  jsou  v  obchodní  nabídce

          prodávajícího, nevznikají žádná práva na používání ochranných známek, obchodních názvů,

          firemních  log  a  obdobných  označení  prodávajícího  nebo  smluvních  partnerů  smluvních

          partnerů prodávajícího, není-li v konkrétním případě zvláštní smlouvou sjednáno jinak;

 (j) kupující  je  výslovně  informován,  že  prezentace  zboží  obsažená  na  webových  stránkách  je

          informativního  charakteru  a  prodávající  není  povinen  uzavřít  kupní  smlouvu  za  účelem

          prodeje takovéhoto zboží; 

 (k) kupující  je  výslovně  informován  o  právu  prodávajícího  odstoupit  od  kupní  smlouvy  za

          podmínek podle ustanovení těchto VOP (zejména  odstavce 4.3, 5.4 a 6.8 těchto VOP) a o

          právu prodávajícího odmítnout jeho objednávky dle odstavce 3.3 těchto VOP;

 (l) kupující je výslovně informován o své povinnosti vrátit prodávajícímu dárek poskytnutý mu

          společně se zbožím, pokud odstoupí od kupní smlouvy;

 (m) kupující  je  výslovně  informován,  že  prodávající  shromažďuje  a  zpracovává  osobní  údaje

          kupujících v rozsahu dle článku 9. těchto VOP.

 

1.7 Uživatelský účet

 

1.7.1    Na základě registrace kupujícího provedené na webové stránce může kupující přistupovat do svého   uživatelského rozhraní. Ze svého uživatelského rozhraní může kupující provádět objednávání zboží

  (dále jen „uživatelský účet“). V případě, že to webové rozhraní obchodu umožňuje, může kupující

  provádět objednávání zboží též bez registrace přímo z webového rozhraní obchodu.

 

1.7.2  Při  registraci  na  webové  stránce  a  při  objednávání  zboží  je kupující  povinen  uvádět  správně

  a pravdivě všechny údaje a je povinen jednat a chovat se poctivě. Údaje uvedené v uživatelském účtu

  je kupující při jakékoliv jejich změně povinen aktualizovat. Údaje uvedené kupujícím v uživatelském

  účtu a při objednávání zboží jsou prodávajícím považovány za správné.

 

1.7.3 Přístup  k  uživatelskému  účtu  je  zabezpečen  uživatelským  jménem  a  heslem.  Kupující  je povinen zachovávat  mlčenlivost  ohledně  informací  nezbytných  k  přístupu  do  jeho  uživatelského  účtu.  Podáním  objednávky  kupující  výslovně  bere  na  vědomí  a  souhlasí  s tím,  že prodávající  nijak

  neodpovídá  za  zneužití  informací  kupujícího  nezbytných  k přístupu  k jeho  uživatelského  účtu.

  Kupující není oprávněn umožnit využívání uživatelského účtu třetím osobám.

 

1.7.4 Prodávající může zrušit uživatelský účet, a to zejména v případě, kdy kupující svůj uživatelský účet

  déle  než  4 roky  nevyužívá,  či  v  případě,  kdy  kupující  poruší  své  povinnosti  z kupní  smlouvy  (včetně   Všeobecných obchodních podmínek).

 

1.7.5 Kupující  bere  na  vědomí,  že  uživatelský  účet  nemusí  být  dostupný  nepřetržitě,  a to zejména

  s ohledem na nutnou údržbu hardwarového a softwarového vybavení prodávajícího, popř. nutnou

  údržbu hardwarového a softwarového vybavení třetích osob.

 

 1. OBJEDNÁVKA

 

2.1  Předmětem  prodeje  je  libovolné  zboží  z katalogu Prodávajícího nebo  jiné  zboží  specifikované

  písemnou dohodou mezi Kupujícím a Prodávajícím. 

2.2 Zboží uvedené v katalogu Prodávajícího, jakož i zboží nabízené prostřednictvím e-shopu na stránkách

      www.plexikasicka.cz samo o sobě nepředstavuje nabídku k uzavření smlouvy. Pro účely těchto

  VOP se vylučuje použití ustanovení § 1732 odst. 2 občanského zákoníku.

 

2.3  Zboží se objednává: 

 

  (a)  prostřednictvím e-shopu na internetových stránkách www.plexikasicka.cz, kde Kupující

          vyplní  objednávkový  formulář  a  odešle  jej  prostřednictvím  webové  stránky  Prodávajícímu

          nebo 

  (b)  poštou,   e-mailem na  adresy  uvedené  na  internetových  stránkách

            www.plexikasicka.cz

 

  (dále jen „Objednávka“).

 

2.4 Nestanoví-li již uzavřená kupní smlouva nebo jiné písemné ujednání mezi Prodávajícím a Kupujícím

  jinak, vyjadřuje Kupující odesláním Objednávky  souhlas  s  těmito  Všeobecnými  obchodními

  podmínkami. 

 

2.5  Objednávka zboží učiněná jinak než prostřednictvím e-shopu musí obsahovat následující údaje:

 

 -řádná identifikace Kupujícího (tj. jméno a příjmení v případě Kupujícího - spotřebitele, jméno

        a příjmení v případě Kupujícího - podnikatele (fyzické osoby) a obchodní firma nebo název

        v případě Kupujícího – podnikatele  (právnické  osoby); v případě  Kupujícího – podnikatele

        dále sídlo, IČ, DIČ) 

  -  přesná adresa dodání zboží (v případě, že u Kupujícího – podnikatele není výslovně určena

          doručovací adresa, má se za to, že touto adresou je vždy sídlo Kupujícího)

  -  kontaktní osoba, která Objednávku vyřizuje, a spojení na ni (telefon, e-mail)

  -  co nejpřesnější specifikace (barva a velikost) a počet objednávaného zboží

  - způsob doručení zboží

  - platební metoda.

 

2.6   Komunikace, která  nesplňuje  náležitosti  uvedené  v odstavci  2.5 těchto  Všeobecných  obchodních

  podmínek, je Prodávající oprávněn odmítnout nebo vrátit Kupujícímu k doplnění a poskytnout mu

  k tomu přiměřenou lhůtu. Marným uplynutím této lhůty se má za to, že Objednávka nebyla Kupujícím

  řádně učiněna.

 

 1. ODSOUHLASENÍ OBJEDNÁVKY

 

3.1  Odsouhlasení Objednávky ze strany Prodávajícího (dále jen „Odsouhlasení Objednávky“) dochází

  k uzavření  kupní  smlouvy mezi  Prodávajícím  a  Kupujícím (dále  jen  „Smlouva“). Pokud  není  mezi

  stranami  výslovně  ujednáno  něco  jiného, jsou tyto  Všeobecné  obchodní  podmínky nedílnou

  součástí Smlouvy. Prodávající tyto VOP odešle Kupujícímu spolu s odesláním své objednávky.

 

3.2 Odsouhlasení Objednávky  doručí  Prodávající  Kupujícímu  emailovou  zprávou  na  adresu,  kterou

  Kupující  uvedl  ve  své  Objednávce  nebo  registraci.  Pro  vyloučení  pochybností  se  uvádí,  že  za

  Odsouhlasení Objednávky  se bez  dalšího nepovažuje  emailová  zpráva  potvrzující  řádné  doručení

    Objednávky Prodávajícímu.

 

3.3 Prodávající  je  oprávněn  Objednávku  odmítnout.  Důvodem  odmítnutí  může  být  např.  kapacitní

  vytížení Prodávajícího,  nemožnost  splnit  požadavky  Kupujícího,  finanční  závazky  Kupujícího  vůči

  Prodávajícímu  po  termínu  splatnosti  nebo  nerespektování  doporučeného  technologického  a

  výrobního postupu navrženého Prodávajícím.

 

3.4 Pokud  bude  Objednávka  zrušena  ze  strany  Prodávajícího,  bude  Kupující  na  tuto  skutečnost

  upozorněn emailovou zprávou na adresu, kterou uvedl ve své Objednávce nebo registraci, případně

  telefonicky na čísle, které uvedl ve své Objednávce nebo registraci.

 

3.5 Prodávající  si  vyhrazuje  právo  dodat  objednané  zboží  na  základě  písemné  kupní  smlouvy

    podepsané  ze  strany  Prodávajícího  a  Kupujícího.  O  využití  tohoto  práva  je  Prodávající  povinen

  informovat Kupujícího. 

 

3.6 Kupující  bere  na  vědomí,  že  v případě odmítnutí  Objednávky  ze  strany  Prodávajícího  nevzniká

  Kupujícímu nárok na náhradu jakékoli případné újmy.

 

 1. CENA ZBOŽÍ

 

4.1  Cena  zboží  je  stanovena  ceníkem Prodávajícího  na  e-shopu www.plexikasicka.cz,  popř.  na

  základě cenové nabídky vypracované Prodávajícím. V takovém případě platnost cenové nabídky je

  jeden (1) měsíc od odeslání Kupujícímu, pokud není stanoveno jinak.

 

4.2 Pokud není stanoveno jinak, cena zahrnuje náklady na provedení předmětu Smlouvy (tj. vypracování

  případné cenové nabídky, náklady na zaměření, vlastní cenu výrobku, materiálu apod.). Pokud není

  stanoveno jinak, cena nezahrnuje náklady na dopravu zboží na doručovací adresu.

 

4.3 V případě, že Prodávající není schopen dodržet dohodnutou cenu z důvodu náhlé změny cen energií

  nebo materiálu, oznámí tuto skutečnost bez zbytečného odkladu Kupujícímu, včetně označení těch

  výrobků,  kterých  se  to  týká.  Pokud  nedojde v přiměřené  době k dohodě  o  nové kalkulaci  ceny,  je

  Prodávající oprávněn v rozsahu takto dotčených výrobků odstoupit od Smlouvy. Prodávající si dále

  vyhrazuje právo zrušit Objednávku, tj. odstoupit od Smlouvy, pokud:

 

 • zboží se již nevyrábí;

 

 • nevyrábí se nebo jsou nedostupné materiály pro výrobu zboží;

 

 • výrazným způsobem dojde ke změně cen materiálů nutných pro výrobu zboží; za výraznou

        se považuje změna cen materiálů přesahující 5%; obdobně to platí pro změnu cen energií;

 

4.4 Prodávající je vedle ceny zboží oprávněn účtovat i náklady na balení a dodání zboží v jejich skutečné

  výši. 

 

 1. PLATEBNÍ PODMÍNKY A PŘECHOD VLASTNICKÝCH PRÁV

 

5.1  Není-li  sjednán  jiný  způsob  placení,  je  Kupující  povinen zaplatit  kupní  cenu  na  základě  faktury

    (daňového dokladu) vystavené Prodávajícím, a to bankovním převodem č.ú: 35-1877410297/0100 ve lhůtě splatnosti deseti

  (10) dnů od data vystavení faktury. K úhradě ceny nelze použít směnku. 

 

5.2  Prodávající si vyhrazuje právo v odůvodněných případech požadovat  úhradu celé dohodnuté ceny

  nebo její části předem (například jedná-li se o objednávku speciálního zboží nebo má-li pochybnosti

  o hladkém provedení plateb). V případě neuhrazení celé dohodnuté ceny nebo její části předem má

  právo Prodávající odstoupit od Smlouvy.

 

5.3 Kupující není  oprávněn  zadržet  vůči Prodávajícímu úhradu  jakékoli  částky  z důvodu  domnělého

  nároku  na  náhradu újmy vůči Prodávajícímu či  jakéhokoli  domnělého  porušení  Smlouvy  ze  strany

  Prodávajícího a  ani  nemá  právo  na  jednostranné  započtení jakékoli pohledávky proti  pohledávce

  Prodávajícího na úhradu ceny.

 

5.4 V případě, že je Kupující v prodlení s placením kupní ceny na základě jakékoli smlouvy uzavřené mezi

  Prodávajícím a Kupujícím nebo smlouvy mezi Prodávajícím a osobami personálně, majetkově nebo

  jinak spřízněnými s Kupujícím (dále jen „Spřízněná osoba“), je Prodávající oprávněn:

 

  (a) odstoupit od Smlouvy,

  (b) bez ohledu na dohodnuté lhůty splatnosti požadovat zaplacení všech dosud nezaplacených

          závazků Kupujícího z kterékoli smlouvy mezi Prodávajícím  a Kupujícím nebo smlouvy mezi

          Prodávajícím a Spřízněnou osobou,

 

  (c) u  všech  dosud  neprovedených  dodávek  (plnění)  z kterékoli  smlouvy  mezi  Prodávajícím  a

          Kupujícím nebo smlouvy mezi Prodávajícím a Spřízněnou osobou požadovat platbu předem

        v hotovosti,

  (d) odepřít z kterékoli smlouvy mezi Prodávajícím a Kupujícím nebo smlouvy mezi Prodávajícím

        a Spřízněnou osobou své plnění až do úplného zaplacení všech peněžitých závazků.

 

5.5 V případě  prodlení  Kupujícího  s úhradou  jakéhokoliv  peněžitého  závazku  je  Prodávající  oprávněn

  účtovat úrok z prodlení ve výši 0,2% z dlužné částky za každý započatý den prodlení.

 

5.6 Odběr zboží na fakturu není možný v případě nového Kupujícího a jeho první objednávky. Totéž platí

  také v případě Kupujícího, u kterého Prodávající eviduje závazky po lhůtě splatnosti.

 

5.7 Nebezpečí škody na zboží přechází na Kupujícího okamžikem předání dodávky zboží. 

 

5.8 Vlastnictví ke zboží přechází na Kupujícího okamžikem úplného zaplacení kupní ceny za dodané zboží.

  Zaplacením  se  rozumí  připsání  platby  na  účet  Prodávajícího,  nebo  složení  finanční  hotovosti  na

  pokladu Prodávajícího či zaplacení ceny dobírky přepravci v případě expedice dobírkou.

 

5.9 Pokud Prodávající od Smlouvy odstoupí v případě, že mu již byla zaplacena část či celá kupní cena,

  Prodávající  vrátí  zaplacenou  částku  zpět  na  účet  Kupujícího,  který  mu  kupující  sdělí,  případně

  v prodlení Kupujícího se sdělením čísla účtu pro účely vrácení platby bude platba zaplacena zpět na

  účet,  ze  kterého  byla  Kupujícím  placena,  a  v případě  hotovostní  platby  bude  odeslána  poštovní

  poukázkou na adresu Kupujícího uvedenou v Objednávce.

 

5.10 V případě  bezhotovostní  platby  si  Prodávající  vyhrazuje  právo  odevzdání  zboží  Kupujícímu  až  po  zaplacení celé  kupní  ceny  za  zboží.  Pro  tyto  účely  se  vylučuje  použití  ustanovení  §  2119  odst.  1  občanského zákoníku.

 

5.11 Faktura bude zpravidla Kupujícímu prodávajícím odesílána v elektronické podobě na elektronickou

  adresu kupujícího, nebo v papírové podobě.

 

5.12 Povinnosti Prodávajícího ohledně elektronické evidence tržeb jsou uvedeny v odstavci 10.9 těchto

  VOP.

 

 1. DODACÍ PODMÍNKY

 

6.1  Kupující bere na vědomí, že případný termín dodání, který je uveden v Odsouhlasení Objednávky,

  je  pouze orientační  a  nemusí odpovídat  skutečnému  datu  dodání  zboží. Prodávající je  však

  oprávněn dodat zboží před termínem uvedeným v Odsouhlasení Objednávky a Kupující je povinen

  takovéto zboží převzít. O této skutečnosti informuje Prodávající Kupujícího.

 

6.2 Prodávající je  oprávněn  dodat  zboží  v částečných  dodávkách.  O  této  skutečnosti  informuje

  Prodávající Kupujícího.  Chybějící nebo  vadné zboží  v některé  z částečných  dodávek  neopravňuje

  Kupujícího jednostranně ukončit Smlouvu jako celek či odstoupit od dosud nedoručených částečných

  dodávek zboží.

 

6.3 Je-li mezi Prodávajícím a Kupujícím  sjednána záloha za provedení a dodání předmětu Smlouvy, je

  Prodávající povinen zahájit plnění předmětu Smlouvy až poté, co bude tato záloha řádně uhrazena

    Prodávajícímu. Od tohoto okamžiku také počíná běžet případná lhůta pro dodání předmětu Smlouvy.

 

6.4 Lhůta pro dodání předmětu Smlouvy se prodlužuje o dobu trvání okolnosti vylučující protiprávnost,

  případně  o  dobu  jejich  následků.  Okolnosti  vylučující  protiprávnost  jsou  zejména  exploze,

    zemětřesení,  povodeň,  požár,  klimatické  podmínky  (v  návaznosti  na  technologické  podmínky

    prováděných prací), přerušení provozu závodu Prodávajícího z důvodů, které leží mimo sféru vlivu

    Prodávajícího,  přerušení  dodávek  zboží  či  materiálů  od  subdodavatele,  stávka  zaměstnanců

    Prodávajícího,  nedostatek  surovin  nebo  pohonných  hmot  apod.  O  této  skutečnosti  je  Prodávající

  povinen bez zbytečného odkladu informovat Kupujícího.

 

6.5 Není-li písemně ujednáno jinak, je zboží dodáváno bez povrchových úprav, nezabaleno, připraveno

  k odběru způsobem „volně loženo“.

 

6.6 Standardním místem převzetí zboží je provozovna Prodávajícího. Na žádost Kupujícího se zboží zasílá

  spediční  společností (Česká  pošta, GEIS, PPL)  na  požadovanou  adresu  Kupujícího.

    Prodávající  neručí  za  případné  poškození  zboží,  jestliže  Prodávající  zajistí  přepravu  zboží

  prostřednictvím  smluvního  přepravce  a  zboží  je  v tomto  případě  dodáváno  v paritě  EXW

  (Incoterms 2010).

 

6.7  Kupující je povinen zajistit převzetí zboží na určeném místě. Pokud Kupující odmítne převzít zboží bez

  uvedení řádného důvodu, je Prodávající oprávněn (i) účtovat Kupujícímu sankční poplatek za každý

  započatý  den  prodlení  s převzetím  zboží  ve  výši 0,4%  z ceny zboží,  jakož  i  náklady  na  opakované

  dodání či uskladnění zboží a/nebo (ii) odstoupit od Smlouvy. V případě odstoupení od Smlouvy podle

  předchozí věty je Kupující povinen uhradit Prodávajícímu veškerou vzniklou újmu, zejména veškeré

  náklady na výrobu zboží, ušlý zisk a náklady na likvidaci zboží.

 

6.8 Kupující  není  oprávněn  odstoupit  od  Smlouvy,  je-li  Kupující  v prodlení  s dodáním  zboží v délce

  kratší než třicet (30) dnů.

 

 1. MATERIÁLY, DOPORUČENÍ A ODPOVĚDNOSTI

 

7.1  Materiály pro veškerou výrobu jsou standardně používány v běžné a na trhu obvyklé kvalitě a druhu

  dle  platných  ČSN  EN,  bez zvláštních  nároků.  V případě  zvláštních  nároků  musí  tuto  skutečnost

  Kupující přesně a zřetelně uvést v Objednávce. V procesu kalkulace se jinak se zvláštními nároky na

  materiál nepočítá.

 

7.2 Pro případ specifického požadavku na použití materiálu, který standardně není zpracováván, může

  Prodávající požadovat po Kupujícím odběr celého kusu materiálu, který je pro tento účel k dispozici

  jako nejmenší možný od výrobce. Tato skutečnost pak bude uvedena ve Smlouvě (Objednávce).

 

7.3 Maximální  rozměry  zpracovávané  tabule  materiálu  jsou  standardně  3050x2050  mm.  Na  přání

  Kupujícího lze objednat výrobu nestandardního rozměru za zcela zvláštních a samostatných cenových

  a dodacích podmínek, dohodnutých ve Smlouvě (Objednávce).

 

7.4 V případě, že má být výroba realizována z materiálu dodaného Kupujícím, Prodávající na takové zboží

  neposkytuje záruku, jakož i záruku na stav a kvalitu takového materiálu.

 

7.5 Na zboží se standardně vyskytují stopy zanechané Prodávajícím používanou technologií:

  -  laserovaná  či frézované  hrana materiálu  je zvlněná,  rub  a líc  dílu vyrobeného technologií

          laserem CO2 nemají shodné rozměry,

  -  spoj lepený jednosložkovým lepidlem způsobí v místě lepu viditelné bublinky,

  -  tolerance ohybů je +/- 1 mm,

  -  rohy po ohýbání mohou mít do stran „vyteklý materiál“,

  -  litý materiál kolísá v síle (velikost kolísání udává výrobce dle použitého materiálu),

  -  Prodávající neručí za čirost lepeného spoje, případný spoj může být mírně nažloutlý

  -  při foukání čoček či polokoulí není možné zajistit přesný geometrický tvar,

  -  při žíhání dílů do rádiusů není možné zajistit přesný geometrický tvar,

  -  při  ohýbání polykarbonátů mohou  v  místě  ohybu vzniknout viditelné  bublinky,  působení

          vzdušné vlhkosti v materiálu,

  -  výrobky  mohou  být  po  ohybu  prohlé.  Prohyb  je  způsobem  pnutím materiálu lokálním

          náhřevem v místě ohybu.

 

7.6 Pokud má Kupující zvýšené nároky a požaduje eliminaci výskytu těchto běžných stop, je nutné to

  předem výslovně uvést v Objednávce pro účely individuální kalkulace ceny.

 

7.7 Při výrobě z dodané výkresové dokumentace Kupujícího neručí Prodávající za statickou a konstrukční

  pevnost  výrobku,  jakož i za  vlastnosti výrobku,  které  jsou  výsledkem  vlastních  návrhů Kupujícího.

  Toto  platí  i  v  případech,  kdy Kupující nerespektuje  doporučení  technologických  postupů  výroby

  navržených Prodávajícím.

 

7.8 Všechny cenové kalkulace  se  bez  předchozího  výslovného  upozornění  provádějí  bez  dalších

    povrchových  úprav  a  žíhání. Prodávající výslovně  doporučuje  objednávat  výrobu  včetně  tzv.

  „žíhání“, neboť touto úpravou žíháním lze docílit odstranění pnutí po technologickém zpracování

  materiálu. Žíháním  výrobku  může  dojít  ke  změně  konečných  rozměrů  až  o  3%  oproti  výkresové

    dokumentaci.

 

7.9 Je-li součástí zakázky výroba forem nebo přípravků nutných ke zhotovení výrobku, zůstávají tyto

  v majetku Prodávajícího.

 

 1. ODPOVĚDNOST ZA VADY A ODPOVĚDNOST ZA ÚJMU

 

8.1  Prodávající odpovídá  za  vady  zboží  v rozsahu  určeném příslušnými  ustanoveními  občanského

  zákoníku. Prodávající ručí za kvalitu své práce a za provedení předmětu plnění v souladu s technickou

  specifikací  Kupujícího,  uvedenou  v Odsouhlasení Objednávky  či  ve  Smlouvě,  včetně  použitých

  materiálů a případných povrchových úprav.

 

8.2 Kupující je povinen zajistit prohlídku zboží z hlediska počtu kusů, kvality povrchu a zjevné deformace

  tvaru při jeho převzetí. Jestliže při kontrole zjistí zjevné vady nebo chybějící, případně rozbité zboží,

  je povinen tuto skutečnost ihned oznámit Prodávajícímu, a to tak, že (i) u zboží předávaného přímo

  u Prodávajícího, při převzetí tohoto zboží a (ii) u poštovních zásilek a zboží dopraveného zásilkovou

  službou  nejpozději  do tří  (3)  pracovních  dnů  od jeho  obdržení.  Na pozdější  reklamace  tohoto

  charakteru nebude brán zřetel. 

 

8.3 Zásilky, jejichž obal je zjevně poškozen nebo jsou zřejmé jiné známky poškození zásilky, Kupující

  nepřevezme  a reklamuje  přímo  u zásilkové  služby  nebo  pošty.  Na pozdější  reklamace  tohoto

  charakteru  nebude  brán  zřetel.  Pro  vyloučení  pochybností  se  uvádí,  že  Kupující  není  oprávněn

  odmítnout přijetí dodávky ani její část z důvodu chybějícího zboží.

 

8.4 Prodávající neodpovídá za vady:

 

  (a) materiálů  dodaných  Kupujícím,  jakož  i  vady  zboží  způsobené  materiálem  dodaným

          Kupujícím,

  (b) konstrukčního řešení použité Kupujícím a z toho vyplývající bezpečnost a funkčnost zboží,

  (c) způsobené přirozeným opotřebením běžným k danému provozu výrobku,

  (d) způsobené  atmosférickými  poruchami,  živelnými  pohromami,  nesprávným  skladováním,

          chemickými  reakcemi,  neodborným  zacházením,  mechanickým  poškozením,  nadměrným

          namáháním a rušivým zásahem třetích osob.

  (f) způsobené dalším zapracováním dodaného zboží (např. jeho zabudováním do vyššího celku).

 

8.5 Práva z vadného plnění uplatňuje Kupující u Prodávajícího v sídle nebo místě podnikání. Za okamžik

  uplatnění reklamace se považuje okamžik, kdy prodávající obdržel od Kupujícího zboží, u kterého se

  Kupující domáhá svých práv z vadného plnění.

 

 1. OCHRANA OSOBNÍCH ÚDAJŮ

 

9.1. Prodávající uvádí, že veškeré osobní údaje kupujících poskytnuté mu kupujícím budou použity pouze

  pro  účely  uskutečnění  plnění Smlouvy  s  kupujícím,  marketingových  akcí  prodávajícího  (i  těch

    prováděných  se  smluvními  partnery  prodávajícího)  a prověření  bonity,  důvěryhodnosti  a  platební

  morálky kupujícího. 

 

9.2 Prodávajícím jsou v souvislosti s prodejním procesem a v souvislosti s objednávkami shromažďovány

  a zpracovávány zejména následující osobní údaje: jméno, příjmení, adresa, datum narození, telefonní

  číslo, e-mailová adresa, podpis.

 

9.3 Žádné  z  poskytnutých  osobních  údajů  nebudou  jinak  zveřejněny,  ani  poskytnuty  třetí  osobě

  s výjimkou:

 

 • použití těchto osobních údajů za účelem jejich předání smluvním partnerům prodávajícího

          pro  účely distribuce  či  platebního  styku  týkajícího  se objednaného  zboží  (v  tomto  případě

          budou obchodním partnerům předány pouze osobní údaje v co nejméně nutném rozsahu,

          zpravidla dojde k předání informace o jménu a příjmení, čísle účtu a adrese dodání), nebo 

 

 • použití těchto  osobních  údajů  pro  účely  speciálních  marketingových  akcí,  včetně  jejich

          předání obchodním partnerům prodávajícího pro účely speciálních marketingových akcí, když

        v tomto  případě  bude  obchodním  partnerům  zpravidla  předána  informace  o  jménu  a

          příjmení, e-mailové adrese a adrese dodání. 

 

9.4 Prodávající při nakládání s osobními údaji bude postupovat tak, aby subjekt údajů neutrpěl újmu na

  svých  právech,  zejména  na  právu  na  zachování  lidské  důstojnosti,  a  bude  dbát  o  ochranu  před

  neoprávněným zasahováním do soukromého a osobního života subjektu údajů. 

 

9.5 Veškeré osobní údaje, které jsou poskytnuty dobrovolně kupujícím prodávajícímu za účelem splnění

  objednávky,  marketingových  akcí  prodávajícího,  prověření  bonity,  důvěryhodnosti  a  platební

  morálky kupujícího jsou shromažďovány, zpracovávány a uchovávány v souladu s platnými zákony a

  právními předpisy České republiky a Evropské unie.

 

9.6 Kupující má právo přístupu ke svým osobním údajům a právo na jejich opravu včetně práva požadovat

  vysvětlení a odstranění závadného stavu, právo požadovat jejich vymazání a další zákonná práva k

  těmto údajům. 

 

 9.7 Pro každé jednotlivé zpracování osobních údajů je pro zákazníka k dispozici stručný informační blok.

  Detailní  informace  o nakládání  s osobními údaji  jsou  dostupné  v dokumentu:  "Ochrana  osobních

  údajů  zákazníků

 

 1. ZÁVĚREČNÉ USTANOVENÍ

 

10.1   Rozhodné právo a spory

 

  Práva a povinnosti vyplývající ze vztahů mezi Prodávajícím a Kupujícím se řídí českým právním řádem.

  Veškeré  spory  na  základě Smlouvy  nebo  těchto  Všeobecných obchodních  podmínek  nebo  v jejich

  souvislosti budou rozhodovány soudy České republiky s tím, že místně příslušným soudem prvního

  stupně bude soud, v jehož obvodu má Prodávající sídlo v době zahájení příslušného soudního řízení.

 

10.2 Salvátorská doložka

 

  Bude-li  některé  ustanovení  těchto  Všeobecných obchodních podmínek  shledáno  neplatným,

  neúčinným, zdánlivým (nicotným) nebo nevymahatelným, taková neplatnost, neúčinnost, zdánlivost

  (nicotnost) nebo  nevymahatelnost  nezpůsobí  neplatnost,  neúčinnost,  zdánlivost  (nicotnost) či

    nevymahatelnost celé Smlouvy nebo celých těchto Všeobecných obchodních podmínek s tím, že v

  takovém případě bude celá Smlouva a tyto Všeobecné obchodní podmínky vykládány tak, jako by

    neobsahovaly jednotlivá neplatná, neúčinná, zdánlivá (nicotná) nebo nevymahatelná ustanovení, a

  v tomto smyslu budou vykládána a vymáhána i práva smluvních stran vyplývající ze Smlouvy a těchto

    Všeobecných obchodních podmínek. 

 

10.3 Nečinnost nebo neuplatnění práva

 

  Jakákoliv nečinnost na straně Prodávajícího, odepření výkonu práva, či prodlení s jeho výkonem nebo

  uplatněním oprávnění či nároku podle Smlouvy a těchto Všeobecných obchodních podmínek nebude

  považováno za vzdání se takovéhoto práva ze strany Prodávajícího.

 

10.4 Zákaz postoupení

 

  Práva Kupujícího vzniklá ze Smlouvy a/nebo těchto Všeobecných obchodních podmínek nesmí být

  postoupena bez předchozího písemného souhlasu Prodávajícího.

 

10.5 Změna

 

  Pokud  tyto  Všeobecné  obchodní  podmínky  nestanoví  jinak, Smlouva  uzavřená  podle  těchto

    Všeobecných obchodních podmínek, jakož i tyto Všeobecné obchodní podmínky mohou být měněny

  pouze písemně a se souhlasem obou stran. Za písemnou formu je považována i výměna e-mailových

  zpráv (bez nutnosti elektronického podpisu). Prodávající může namítnout neplatnost uzavřené kupní

  smlouvy  a/nebo  jejího  dodatku  z důvodu  nedodržení formy  kdykoliv,  a  to  i  když  již  bylo  započato

  s plněním.

 

10.6 Vyloučená ustanovení občanského zákoníku

 

  V případě,  že  Kupujícím  je  podnikatel,  neuplatní  se  na  Smlouvu ustanovení  §  557  občanského

  zákoníku (pravidlo výkladu k tíži toho, kdo použil jako první výraz umožňující různý výklad) a § 1799

  a § 1800 občanského zákoníku (doložky v adhezních smlouvách). 

 

10.7  Doručování

 

 Kupujícímu může být doručováno na elektronickou adresu kupujícího.

 

10.8 Změna okolností

 

 Kupující  tímto  přebírá  na  sebe  nebezpečí  změny  okolností  ve  smyslu  ustanovení  §  1765  odst.  2

  občanského zákoníku.

 

10.9 Elektronická evidence tržeb

 

10.9.1 Od data, kdy tak bude podle platných právních předpisů České republiky povinen, sděluje Prodávající,   že je povinen vystavit Kupujícímu účtenku. Zároveň je povinen zaevidovat přijatou tržbu u správce  daně online; v případě technického výpadku pak nejpozději do 48 hodin.  

 

10.9.2 Od  data,  kdy  tak  bude  podle  platných    právních  předpisů  České  republiky  povinen,  sděluje

  Prodávající,  že  vystavuje  účtenky  dle  zákona  o  evidenci  tržeb  v elektronické  podobě  zasílané  e-

  mailem v závislosti na zvolené platební metodě a způsobu přepravy.

 

10.10 Stížnosti spotřebitelů, mimosoudní řešení sporů

 

10.10.1 Vyřizování  stížností  spotřebitelů  zajišťuje  prodávající  prostřednictvím  elektronické  adresy

  dvorak@plexikasicka.cz. Informaci o vyřízení stížnosti kupujícího zašle prodávající na elektronickou adresu  kupujícího.

 

10.10.2 V případě sporu mezi kupujícím spotřebitelem a prodávajícím může spotřebitel využít též možnosti  mimosoudního  řešení  sporu.  V  takovém  případě  může  kupující  spotřebitel  kontaktovat  subjekt mimosoudního  řešení  sporu,  kterým  je Česká  obchodní  inspekce (www.coi.cz)  a  postupovat  dle pravidel  tam  uvedených.  Více  informací  o  mimosoudním  řešení  sporů  lze  nalézt  též  na

  stránkách České  obchodní  inspekce.  Zahájit  alternativní  řešení  sporu  je  rovněž  možné

    prostřednictvím on-line formuláře na stránkách https://webgate.ec.europa.eu/odr/.

 

10.11 Oprávnění prodávajícího k prodeji a kontrola prodávajícího

 

  Prodávající je oprávněn k prodeji zboží na základě živnostenského oprávnění. Živnostenskou kontrolu

  provádí  v  rámci  své  působnosti  příslušný  živnostenský  úřad.  Dozor  nad  oblastí  ochrany  osobních

  údajů vykonává Úřad pro ochranu osobních údajů. Česká obchodní inspekce vykonává ve vymezeném

  rozsahu mimo jiné dozor nad dodržováním zákona č. 634/1992 Sb., o ochraně spotřebitele, ve znění

  pozdějších předpisů.

 

10.12 Kontaktní údaje

 Kontaktní údaje prodávajícího jsou následující:

 

 Obchodní firma:    Milan Dvořák  

 Sídlo fakturační adresa:   Horní Lán 1200/11, 779 00  Olomouc

 Korespondenční adresa:   Sportovní 24, 796 01 Prostějov  

 Adresa pro vyřizování reklamací:  Sportovní 24, 796 01 Prostějov

 E-mailová adresa pro elektronickou 

 komunikaci:    dvorak@plexikasicka.cz 

 Telefon:     774 741 741

 IČ:  42020719

 

Zápis ve veřejném seznamu: 

 

10.13 Platnost VOP, archivace

 

11.8.1 Tyto obchodní podmínky platí ve znění uvedeném na internetových stránkách prodávajícího, v den

  uzavření kupní smlouvy. 

 

11.8.2 Objednávka spotřebitele je po svém potvrzení jako uzavřená smlouva mezi kupujícím a prodávajícím  archivována  za  účelem  jejího  splnění  a  další  evidence  v elektronické  podobě  a  není  přístupná  kupujícímu. 

 

11.8.3 Tyto obchodní  podmínky spotřebiteli  umožňují  jejich  archivaci a  reprodukci. Momentem  uzavření  kupní  smlouvy  kupující  přijímá  veškerá  ustanovení  obchodních  podmínek  ve  znění platném v  den  odeslání objednávky včetně ceny objednaného zboží uvedenou v potvrzené objednávce, nebylo-li v  konkrétním případě prokazatelně dohodnuto jinak.                       

 

V Olomouci dne 1.10.2018

 

Milan Dvořák